در زبالند، پسماند توسط مالک آن، جهت نمایش، رایگان ثبت می شود تا کاربران با او تماس بگیرند .
پسماند پدیده ای مدرن نیازمند مشارکت مدرن.
هدف زبالند، حفاظت از طبیعت و بهبود محیط زیست است.
_____
همچنین با نیازسنجی فعالین حوزه پسماند، خدماتی در نظر گرفته شده است؛ جهت اطلاع از توضیحات کامل و فرایند استفاده از این خدمات به صفحه راهنما بخش خدمات مراجعه نمائید.


درباره لوگو
درختی به عنوان نماینده طبیعت که ریشه هایش توسط زبالند محافظت می شود
معنی زبالند
زبال : آنچه مور حمل می کند
لند : با ناراحتی زیر لب سخن گفتن
-برگرفته از لغت نامه دهخدا-
صاحب امتیاز